Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky služeb (dále jen "Podmínky") upravují práva a povinnosti společnosti (dále jen "Společnost") a jejích zákazníků (dále jen "Zákazník") při prodeji paliv domácnostem a firmám v České republice.

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem vzniká uzavřením kupní smlouvy, a to buď osobně na pobočce Společnosti, nebo prostřednictvím telefonického hovoru.

Kupní cena

Kupní cena zboží je stanovena v ceníku Společnosti, který je platný v době uzavření kupní smlouvy. Kupní cena je splatná v hotovosti při převzetí zboží.

Převzetí zboží

Zboží je Zákazník povinen převzít na pobočce Společnosti nebo na místě určeném v kupní smlouvě. Uhlí je Zákazník povinen převzít v den a v čase, který je uveden v kupní smlouvě.

Přeprava zboží

Přeprava zboží je zajišťována Společností. Náklady na přepravu zboží hradí Zákazník v případě, že přeprava nespadá do kategorie služeb od ni osvobozené. Výše nákladů na přepravu je uvedena v ceníku Společnosti.

Záruka

Na zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců od jeho převzetí Zákazníkem. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným skladováním nebo používáním(nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu o vhodnosti paliv k topidlu).

Uskladnění zboží

Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost.

Jakost paliva

Jakost paliva je určena katalogy výrobců tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do 24 hodin od převzetí dodávky (nevztahuje se u vlastního odběru ze skladu).
U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné hodnoty nespalitelných zbytků, nebo má nižší výhřevnost. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky. V případě zjištění nesprávnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci na rozbor – lhůta na vyřízení je 30 dni.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně na adresu Společnosti. 

Vrácení zboží

V případě odstoupení od smlouvy je Zákazník povinen vrátit zboží Společnosti v původním stavu a nepoškozené. Náklady na vrácení uhlí hradí Zákazník.

Reklamace

V případě, že Zákazník zjistí na zboží vadu, je povinen tuto vadu reklamovat u Společnosti. Reklamaci vyřizuje pověřený pracovník do 14 kalendářních dnů od převzetí reklamace. Reklamované zboží (palivo) ponechá kupující složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí jeho kontrolu. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, ve kterém se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

Řešení sporů

V případě sporu mezi Společností a Zákazníkem se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho mimosoudní řešení. Pokud se mimosoudní řešení sporu nepodaří, je spor řešen soudem.

Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014. 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2023.

Změny podmínek

Společnost je oprávněna tyto Podmínky změnit. Změny těchto Podmínek jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti.

Osobní údaje

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, beru tímto na vědomí a souhlasím, že mé osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa budou zpracovány Společností. Byl jsem informován že tento souhlas je platný po dobu 5 let anebo do jeho odvolání. Odvolání může být učiněno kdykoliv, a to písemným oznámení na adresu Společnosti.

Označení obchodního partnera

Název obchodního partnera: Iveta Čuchalová

Sídlo obchodního partnera: Okružní 511, 285 04, Uhlířské Janovice

IČO obchodního partnera: 17804086

DIČ obchodního partnera: CZ6654230099